Štatistické údaje

Rok 2020

 Knižničné jednotky spolu 67 109
 z toho:  
 Odborná literatúra 16 677
 Beletria 29 700
 Literatúra pre deti 20 732
 Počet titulov periodík 76
 Ročný prírastok knižničných jednotiek 1 884
 z toho darom 362
 Ročný úbytok knižných jednotiek      990
 Počet výpožičiek spolu 79 399
 z toho:  
 Odborná literatúra vrátane špeciálnych dokumentov 11 564
 Beletria 35 853
 Literatúra pre deti 13 181
 Výpožičky periodík  18 801
 Medziknižničná výpožičná služba 245
 Vypracované rešerše  27
 Pužívatelia verejného internetu 565
 Počet návštevníkov knižnice 30 050
 z toho: počet účastníkov podujatí 800
 Počet návštev webu kniznicark.sk (počet relácií) 20 839
 Počet uskutočnených vzdeláv. a kultúrno-spoloč. podujatí 38
 z toho:  
 informačná výchova pre školy 6
 iné výchovnovzdelávacie podujatia (hlasné čítania, tematické besedy) 8
 kultúrnospoločenské podujatia (autorské čítania, prezentácie) 24 

Informácia o spracúvaní osobných údajov: IS Cookies

info@kniznicark.sk
044 432 2005, 0917 714 060
PO 10:00 - 17:00
UT-PIA 08:30 - 17:00
Prestávka 11:30 - 12:30
Free WiFi