Ochrana osobných údajov

používateľov knižnično-informačných služieb

 

 1. Knižnično-informačné služby  ako súčasť zabezpečenia práva na informácie sú službou vo verejnom záujme. Vypožičiavaním knižničných dokumentov, ktoré sú označené vlastníctvom knižnice, resp. dokumentov iných organizácií, ktoré sú dočasne deponované a sprístupňované Mestskou knižnicou Ružomberok, vzniká medzi knižnicou a používateľom zmluvný vzťah podľa ustanovení Občianskeho zákonníka (pozri čl. II.1.1 Knižničného a výpožičného poriadku).
 2. Za účelom uvedeným v bode 1. knižnica spracováva osobné údaje používateľov v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.
 3. Osobné a kontaktné údaje používateľa sú používané výhradne pre účely evidencie a účely vzájomnej komunikácie medzi používateľom a knižnicou. Knižnica ich neposkytuje iným osobám a inštitúciám.
 4. Rozsah spracovaných údajov určuje Zákon o knižniciach č.126/2015 Z. z., §18 Práva knižnice. Knižnica spracováva nasledovné údaje o používateľovi: 
  meno a priezvisko, adresa trvalého, resp. prechodného bydliska, dátum narodenia, číslo dokladu totožnosti, meno, priezvisko a adresa zákonného zástupcu dieťaťa, titul, e-mailová adresa, telefónne číslo.
  Používateľ môže knižnici poskytnúť údaje spracovávané za účelom poskytnutia príslušnej zľavy v kategóriách: dôchodca, nezamestnaný, držiteľ preukazu  ZŤP a ZŤP-s, študent SŠ, študent VŠ do 26 rokov v dennej forme.
 5. Knižnica uchováva osobné údaje počas aktívneho členstva používateľa v knižnici.  Po uplynutí platnosti čitateľského preukazu a jeho nepredĺžení, po vyrovnaní všetkých záväzkov voči knižnici, ako aj po splnení zákonom uloženého štatistického zisťovania, sa knižnica zaväzuje zlikvidovať osobné údaje používateľa, najneskôr do dvoch rokov od ukončenia členstva.
 6. Podujatia v priestoroch knižnice sú fotografované a nahrávané pre prezentačné a dokumentačné účely. Pokiaľ návštevník podujatia nesúhlasí s fotografovaním, oznámi to organizátorom pred začiatkom podujatia. Knižnica na svojich webových sídlach zverejňuje dokumentačné zábery z podujatí bez uvedenia mien účastníkov, s výnimkou organizátorov a prednášateľov na verejných a odborných podujatiach, príp. ak bol súhlas udelený.
 7. Na základe uvedeného mailového kontaktu, resp. telefónneho čísla knižnica rozposiela informácie o aktuálne realizovanej výpožičnej transakcii, predupomienkach a upomienkach, rezerváciách a iných službách.
 8. O ďalších  informáciách  ako je napr. zmena otváracej doby knižnice, propagačné informácie o príprave  kultúrno-spoločenských aktivít a pod.  knižnica  informuje používateľa na základe súhlasu potvrdeného písomne na prihláške. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať osobne v knižnici, telefonicky na čísle 044/4322005 alebo mailom na info@kniznicark.sk.
 9. V prípade vyhlasovania verejných súťaží knižnica zverejňuje propozície súťaže, resp. text prihlášky, ktorých súčasťou je i udelenie súhlasu účastníkov so zverejnením výsledkov súťaže. Knižnica menný zoznam  víťazov následne zverejňuje na svojom webovom sídle, sociálnych sieťach alebo v tlači.
 10. Prihlásenie do online katalógu je zabezpečené dvoma vstupnými prvkami: 
  Číslo preukazu (číslo čiarového kódu na čitateľskom preukaze) a PIN (číslo pozostávajúce z údajov v tvare RRMMDD, pričom RR je rok narodenia, MM je mesiac a DD je deň narodenia). PIN slúži len na prvotný vstup do katalógu, odporúčame používateľom počas prvého prihlásenia PIN zmeniť.  
 11. Kontaktné údaje zodpovednej osoby za ochranu osobných údajov: dpo6@proenergy.sk .
 12. Dozorným orgánom je Úrad pre ochranu osobných údajov, https://dataprotection.gov.sk.

 

Súhlasím so spracúvaním osobných údajov pre účely informovania o novinkách, akciách a iných marketingových ponukách TU 
Podmienky spracúvania osobných údajov (všeobecné informácie o spracúvaní osobných  údajov prevádzkovateľom) TU 

Informácia o spracúvaní osobných údajov: IS evidencia registrovaných členov 
Informácia o spracúvaní osobných údajov: IS marketing oprávnený záujem 
Informácia o spracúvaní osobných údajov: IS marketing - súhlas
Informácia o spracúvaní osobných údajov: IS propagácia účastníci verejného podujatia 
Informácia o spracúvaní osobných údajov: IS kamerový systém 
Informácia o spracúvaní osobných údajov: IS súťaže
Informácia o spracúvaní osobných údajov: IS správa registratúry       
Informácia o spracúvaní osobných údajov: IS obchodní partneri 
Informácia o spracúvaní osobných údajov: IS dobrovoľnícke aktivity
Informácia o spracúvaní osobných údajov - uchádzači o zamestnanie
Súhlas o spracúvaním osobných údajoch uchádzači o zamestnanie

 

Informácia o spracúvaní osobných údajov: IS Cookies

info@kniznicark.sk
044 432 2005, 0917 714 060
PO 10:00 - 17:00
UT-PIA 08:30 - 17:00
Prestávka 11:30 - 12:30
Free WiFi