ŽIADANKY NA VYPRACOVANIE REŠERŠE

 

Rešerš (z franc. recherche - hľadať alebo skúmať) je druh bibliografie, ktorá obsahuje súhrn údajov získaných z dostupných bibliografických alebo plnotextových databáz o určitej problematike, téme, osobe a pod. Výsledkom rešeršnej činnosti, t.j. bibliografického prieskumu v rámci zverejnených dokumentov k danej problematike, je bibliografický zoznam relevantných dokumentov (knihy, články a pod.) k danej téme, ktorý obsahuje základné bibliografické údaje – autor, názov, miesto a rok vydania, počet strán a prípadne ďalší popis - predmetové heslá, abstrakt a pod. Zjednodušene povedané, rešerš je zoznam literatúry, ktorú potrebujete k Vašej seminárnej, ročníkovej, bakalárskej, diplomovej alebo inej práci. Pomôžeme Vám nájsť tie najvhodnejšie zdroje, z ktorých budete môcť čerpať pri písaní týchto prác.

Rešerš z vlastného fondu knižnice vyhotovujeme na základe telefonickej  alebo mailovej požiadavky.  
Rešerš z iných zdrojov ako zo zdrojov knižnice vypracujeme na základe vyplneného tlačiva Žiadanka na vyhotovenie rešerše.  

Rešeršné služby poskytujeme len registrovaným členom knižnice. 

Žiadanku zasielajte na adresu: naucne@kniznicark.sk

Služba je v zmysle platného cenníka spoplatnená sumou 2,50 €.  
Poplatok je možné uhradiť v hotovosti v náučnom odd. knižnice na prízemí, alebo aj priamo na účet SK63 0900 0000 0000 5672 9028.  Pri platbe uveďte svoje číslo preukazu.

 


Upozorňujeme na možnosť využiť rešeršné služby Slovenskej národnej knižnice v Martine TU.  
Rešeršné služby SNK sú bezplatné, čakacia doba na vyhotovenie online rešerše je 8 - 10 týždňov. 

Zoznam knižníc, s ktorými spolupracujeme:

Žiadanka PDF na vyhotovenie rešerše TU

Informácia o spracúvaní osobných údajov: IS Cookies

info@kniznicark.sk
044 432 2005, 0917 714 060
PO 10:00 - 17:00
UT-PIA 08:30 - 17:00
Prestávka 11:30 - 12:30
Free WiFi